COM VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Stichting Centraal

Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te

Utrecht op 1 juni 2004 Uitgave van het COM, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

COM©

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de bij het

COM aangesloten bedrijven doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en

op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/

leverancier is het bij het COM aangesloten bedrijf dat deze voorwaarden

gebruikt. Deze wordt aangeduid als het mechanisatiebedrijf of ver

koper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

1.2. Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door bij het COM aangesloten

bedrijven.

1.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk

van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf gegevens, tekeningen enz.

verstrekt, mag het mechanisatiebedrijf uitgaan van de juistheid hiervan en

zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek,

“ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn ex. omzetbelasting en

emballage.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft het mechanisatiebedrijf het

recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij

opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt het mechanisatiebedrijf de

auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de gedane aanbiedingen,

verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,

programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van het

mechanisatiebedrijf ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging

ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke

toestemming van het mechanisatiebedrijf niet gekopieerd,

gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is

opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van

e 25.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet

worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1

op eerste verzoek binnen de door het mechanisatiebedrijf gestelde termijn

retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan het

mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van e 1.000,= per dag. Deze

boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die

hij van het mechanisatiebedrijf krijgt als deze geen directe betrekking hebben

op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte

tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of

namens hem voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de doelmatigheid

van de te verrichten reparatie(s) en/of andere werkzaamheden.

Opdrachtgever beslist over de (technische) specificaties waarop de reparatie(

 1. s) en/of andere werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedrijf voor elke aanspraak van

derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever

verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever mag de materialen die het mechanisatiebedrijf wil gebruiken

vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als

het mechanisatiebedrijf hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van

opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd wordt door het mechanisatiebedrijf bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat het mechanisatiebedrijf er van uit dat

hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat

moment bekend zijn.

5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming

is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het

bezit zijn van het mechanisatiebedrijf, de overeengekomen (termijn)betaling

is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van

de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het mechanisatiebedrijf

bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan het

mechanisatiebedrijf de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de

opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden

niet in de planning van het mechanisatiebedrijf kunnen worden

ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die

nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en

om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning

van het mechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden

worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het mechanisatiebedrijf

wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van het

mechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden

worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de

daardoor ontstane stagnatietijd.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht

op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms

2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter

beschikking stelt aan koper.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en het

mechanisatiebedrijf overeenkomen dat het mechanisatiebedrijf voor het

transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in

dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het

risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking

stelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen

plaats.

6.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de

nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te

ruilen zaak bij koper en komen alle kosten voor zijn rekening tot het moment

dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper. Hieronder vallen ook de

kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook

ontstaan.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen

voordoen en de nakoming van de overeenkomst is door het mechanisatiebedrijf

nog niet voltooid, dan mag het mechanisatiebedrijf een stijging in

de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.

7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met

betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

7.3. Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet

handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde

prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de

overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de over

eenkomst te ontbinden.

7.4. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en het mechanisatiebedrijf

bereid is deze te gebruiken, mag het mechanisatiebedrijf maximaal

20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Het mechanisatiebedrijf heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen

op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst

niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,

tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door het mechanisatiebedrijf te verwachten

waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan

de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van het mechanisatiebedrijf

niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aard

bevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan

van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen

en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Het mechanisatiebedrijf is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend

onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden

heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat

deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in

dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding

geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en

andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig

verkregen zijn.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

 1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,

stukadoors-, schilder-, tegel-, herstel- of ander bouwkundig werk;

 1. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere

infrastructurele voorzieningen;

 1. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het

werk aanwezige zaken;

 1. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 2. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

 1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de

werkelijkheid;

 1. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende

factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende

factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag het

mechanisatiebedrijf bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi

bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk

dat gevolg is van een verzoek van het mechanisatiebedrijf.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het mechanisatiebedrijf zijn werkzaamheden

ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij

de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde

voorzieningen, zoals:

– gas, water en elektriciteit;

– verwarming;

– afsluitbare droge opslagruimte;

– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Wanneer er zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om

de werkzaamheden te verrichten op een tijdstip vallende buiten de in lid 1

genoemde normale werktijden van het mechanisatiebedrijf, is het mechanisatiebedrijf

gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan opdracht

gever in rekening te brengen.

11.3. Wanneer er sprake is van een opdracht tot keuring en/of reparatie en deze

activiteit moeten plaatsvinden op een locatie van opdrachtgever, is het

mechanisatiebedrijf niet verplicht om zijn komst of die van zijn personeel

aan te kondigen en het precieze tijdstip van aankomst aan opdrachtgever

mee te delen.

11.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het te keuren en/of te repareren object in

gereinigde staat aan het mechanisatiebedrijf ter beschikking wordt gesteld,

zodanig dat de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden kunnen

worden verricht.

11.5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal,

verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en

andere zaken van het mechanisatiebedrijf die zich bevinden op de plaats

waar de werkzaamheden worden verricht.

11.6. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige

leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden

ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de

planning van het mechanisatiebedrijf dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever

aansprakelijk voor alle daaruit voor het mechanisatiebedrijf voortvloeiende

schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 1. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 2. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever

een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als

opgeleverd beschouwd;

 1. het mechanisatiebedrijf schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld

dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de

mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is

goedgekeurd;

 1. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of

ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld

of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave

van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan het mechanisatiebedrijf.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij het mechanisatiebedrijf

in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen

van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Het mechanisatiebedrijf is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt

en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan het mechanisatiebedrijf

toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen

in aanmerking die schade waartegen het mechanisatiebedrijf verzekerd

is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde

winst;

 1. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan

schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk

wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die

zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

 1. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedrijf voor alle aanspraken van

derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in

een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat

(mede) bestond uit door het mechanisatiebedrijf geleverde producten en/of

materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen staat het mechanisatiebedrijf voor

een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering

van de overeengekomen prestatie, behalve als de prestatie bestaat uit het

keuren en/of repareren van een object van opdrachtgever, dan zal geen

garantie worden gegeven.

14.2. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op

het moment van levering.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat het

mechanisatiebedrijf voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid

van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij

was in de keuze daarvan.

Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk

zijn, zal het mechanisatiebedrijf deze herstellen of vervangen. De

delen die bij het mechanisatiebedrijf hersteld of door het mechanisatiebedrijf

vervangen worden, moeten franco aan het mechanisatiebedrijf worden toegezonden.

Demontage en montage van deze delen en de eventueel

gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat

het mechanisatiebedrijf gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de

deugdelijkheid van de geleverde zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco

aan het mechanisatiebedrijf worden teruggezonden. Daarna zal het mechanisatiebedrijf

de keuze maken of hij:

– de zaak herstelt;

– de zaak vervangt;

– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage

van een geleverde zaak dan staat het mechanisatiebedrijf voor de in lid

1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd,

zal het mechanisatiebedrijf dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en

verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en het mechanisatiebedrijf dit

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als

opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van

de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van

dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet het mechanisatiebedrijf in alle gevallen de gelegenheid

bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te

voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn

verplichtingen ten opzichte van het mechanisatiebedrijf heeft voldaan.

14.9. a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik;

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of

door derden.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij

niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren

te ontdekken schriftelijk bij het mechanisatiebedrijf heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze

ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening

en risico van opdrachtgever opgeslagen. Het mechanisatiebedrijf mag altijd

gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van het mechanisatiebedrijf

of op een door het mechanisatiebedrijf aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

 1. bij balieverkoop contant;
 2. als termijnbetaling is overeengekomen:

– 50% van de totale prijs bij opdracht;

– 50% van de totale prijs bij oplevering;

 1. in alle overige gevallen binnen 8 dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht

op verzoek van het mechanisatiebedrijf een naar diens oordeel voldoende

zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen

de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Het mechanisatiebedrijf

heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn

schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op het mechanisatiebedrijf

te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van het

mechanisatiebedrijf.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
 3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 4. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 5. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of

overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan het mechanisatiebedrijf

verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke

rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van

de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn is opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf alle buitengerechtelijke

kosten verschuldigd met een minimum van e 50,=.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste e 3.000,= 15%

over het meerdere tot e 6.000,= 10%

over het meerdere tot e 5.000,= 8%

over het meerdere tot e 60.000,= 5%

over het meerdere vanaf e 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit

bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8. Als het mechanisatiebedrijf in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt

gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft

gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft het mechanisatiebedrijf eigenaar van geleverde zaken

zolang opdrachtgever:

 1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen

uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

 1. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten

niet betaalt of zal betalen;

 1. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde

overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag

opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3. Nadat het mechanisatiebedrijf zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen,

mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat het mechanisatiebedrijf

toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als het mechanisatiebedrijf geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud

omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken,

is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan het mechanisatiebedrijf

te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een

tekortkoming van het mechanisatiebedrijf en het mechanisatiebedrijf hiermee

instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Het mechanisatiebedrijf

heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals

geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige

andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van

opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het

dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken

en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen,

zoals bijvoorbeeld arbitrage. Arbitrage zal geschieden volgens het arbitragereglement

van de Federatie Agrotechniek.